Пътуване на дете в чужбина. Съдебно производство при липса на съгласие от родител

За автора

Адвокат Кристина Христова е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Практикува в областта на семейното, облигационното и наказателното право. Извършва правни консултации и осъществява процесуално представителство пред съда и пред други държавни органи. Владее английски и чешки език.

 

Пътуване на дете в чужбина. Съдебно производство при липса на съгласие от родител

Светът се глобализира и поводите да пътуваме извън страната стават все повече. Днес по-често от всякога българските деца се отправят на екскурзии, гостувания, състезания и олимпиади в чужбина.

Българските граждани, ненавършили 18-годишна възраст, пътуват зад граница при спазване на следните законови изисквания:

1. Необходим е документ за самоличност Ако детето не е навършило 14 години, то се легитимира пред граничните служители с паспорт. Ако е на възраст между 14 и 18 години, то може да представи или паспорт, или лична карта. Втората опция е възможна само когато пътуването е в рамките на Европейския съюз или в държави, с които България е сключила двустранен договор в тази насока (например Сърбия, Македония, Албания и други).

2. Необходима е нотариално заверена декларация с писмено съгласие за пътуване в чужбина от родителите, съответно настойниците или попечителите на детето Тази декларация трябва да се носи в два екземпляра – оригинал и копие, което ще остане на граничния пункт, след като бъде представено на граничните служители. Без надлежна декларация компетентните органи не допускат детето да премине границата. В случай, че единият родител придружава детето, декларацията следва да бъде подписана от другия родител.

По изключение декларация за съгласие не е необходима в следните случаи:

- Когато отсъстващият родител е починал. В този случай пред граничните служители следва да се представят оригинал и копие от смъртния акт.

- Когато отсъстващият родител е бил лишен от родителски права над детето. Тогава на граничния пункт се представят оригинал и копие от съдебното решение, с което родителят е лишен от права.

- Когато единият родител не е бил съгласен детето да пътува, но другият родител е спечелил съдебен процес за заместване на съгласието за пътуване от съда. В този случай се представя оригинал и копие от съдебното решение, разрешаващо излизането на детето зад граница.

- Когато детето пребивава дългосрочно със своите родители в чужда държава. Необходимо е това пребиваване да е отразено с надлежен стикер или печат в паспорта на детето или в отделен документ.

- Когато детето притежава двойно гражданство. При напускане на България с цел преминаване в другата държава е необходимо да бъдат представени и двата лични документа – както български паспорт, така и този от другата държава. В противен случай, ако детето носи само чуждия си паспорт, следва да бъде представена и декларация за съгласие от родителите.

Разрешение за пътуване от съда, когато единият родител не дава съгласие*:

Възможно е единият родител да е съгласен детето да пътува в чужбина, а другият родител да откаже да даде своето съгласие или да няма реална възможност да го предостави, защото отсъства продължително време или не може да бъде открит.

В посочените случаи родителят, който иска детето му да пътува чужбина, може да се обърне към районния съд по настоящия адрес на детето.

Като се има предвид, че издаването на документи за пътуване на дете се заявява от двамата родители, в случай, че детето няма паспорт, може да се поиска от съда заместващо съгласие и за издаване на такъв паспорт.

В исковата молба се посочват причините за пътуването, държавите, които детето ще посети и времето, което то ще прекара в чужбина. Съдът образува производство, изслушва и другия родител, освен ако той не се яви, събира и разглежда доказателства и преценява дали пътуването е в интерес на детето. В случай, че искът бъде уважен, съдебното решение замества родителското съгласие и по време на пътуването се представя пред граничните органи в оригинал и копие. 

Изключително важно е родителят, който не желае детето да пътува в чужбина, да вземе участие в производството. Той трябва да подаде отговор на исковата молба и да се яви в съда. Това е особено наложително при съмнение, че реалните цели на пътуването се различават от посочените в молбата. Практиката познава случаи, в които съдът е разрешил временно напускане на страната с цел екскурзия или гостуване, а детето е било изведено за постоянно. Вследствие на това, за родителя остава възможността да води съдебни процедури съгласно Регламент /ЕО/ № 2201/2003 г. на Съвета и Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.Ето защо всички възраженията и аргументи срещу пътуването на детето трябва да се излагат пред съда своевременно.

 

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.