Устав

Устав на Съюз на Бащите в България

У С Т А В
на
„Съюз на Бащите в България“
 
I . НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 Създава се сдружение с частна полза с име - „Съюз на Бащите в България” . То е доброволна, обществена и самоуправляваща се организация.
Чл. 2 Името на латиница се изписва – Union of Fathers in Bulgaria”.
Чл. 3 Седалището на „Съюз на Бащите в България” е гр. София;ул.101-ва /11

II. СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4 „Съюз на Бащите в България” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл. 5 „Съюз на Бащите в България” е не политическа формация.
Чл. 6 „Съюз на Бащите в България “ осъществява своята дейност съгласно Конституцията, действащите закони на Република България и този Устав.
Чл. 7 „ Съюз на Бащите в България” се учредява с цел :
(1) Утвърждаването ролята на бащинството и развитието на родителската отговорност като най-важната социална и възпитателна роля на родителите по отношение на децата;
(2) Прилагането на нормите, разпоредбите, препоръките на международните актове по отношение на бащинството и споделеното родителство в законодателството и съдебната практика в България;
(3) Утвърждаване и насърчаване практиката на споделеното родителство след развод или раздяла на родителите, което да създава подходящи психологически и финансови възможности за развитието и образованието на децата;
Чл. 8 Предметът на дейност на „Съюз на Бащите в България” е:
(1) Инициативи за повишаването на информираността и обществената подкрепа за бащинството, като неотменима част от възпитанието и от формирането на личността и ценностната система на всеки член на обществото;
(2) Подпомагане създаването на среда, която позволява упражняването на правата на децата, изключва всяка форма на насилие над тях, осигурява финансови възможности за развитието и образованието на децата;
(3) Подпомагане създаването на законодателни рамки, утвърждаването на съдебни практики, и ефективен институционален контрол в Република България, които гарантират равнопоставеността при упражняването на родителската отговорност съвместно и поотделно от двамата родители спрямо децата им;
(4) Стимулиране ефективното упражняване в България на правото на детето, което е отделено от един или от двамата си родители, да поддържа редовно максимално широки и разнопоставени лични отношения и пряк контакт с всеки един от двамата родители и други лица, с които те имат семейни връзки;
(5) Дейност за създаването и развитието на допълнителна законодателна регламентация на защитата на личните отношения между децата и техните родители и други лица, които имат семейни връзки с тях, когато родителите живеят в различни държави, като се прилагат международните актове в тази област;
(6) Дейност за повишаването на информираността на обществеността и широкото прилагане на извънсъдебното решаване на спорове между родителите относно правата на децата, взаимоотношенията им с двамата родители и гаранциите за спазването на постигнатите споразумения;
(7) Инициативи за повишаване на обществената информираност и създаване на обществена нетърпимост към проявите и практиките на родителско отчуждаване на децата.
(8) Подпомагане ролята на съдопроизводството, органите за закрила на децата, социалните служби и други специализирани органи и експерти за гарантиране защитата на правата на децата, обект на родителско отчуждаване;
(9) Провеждане на граждански инициативи за популяризирането и широкото отбелязване на Деня на бащата като празник в България;
Чл. 9 Средствата за осъществяване дейността „Съюз на Бащите в България” са:
(1) Организира и участва в семинари, срещи, кръгли маси, конференции и конкурси, подпомага и представлява своите членове пред българските и международни институций;
(2) Съдейства с предложения към законодателната, съдебната, местната и централната власт за промени в законодателството на Република България в сферата на равнопоставеност между половете, както и в защита на бащинството и споделеното родителство;
(3) Осъществява връзки и взаимодействия с други неправителствени, национални и международни организации със сродна дейност;
(4) Подготвя и предоставя на парламента, правителството, държавната администрация,
неправителствени организации и медиите информационни материали, анализи, мнения и материали, свързани с целите и дейността на сдружението;
(5) Изготвя концепции и проекти за подобряване на статута на бащинството и за ролята на споделеното родителство в Република България;
(6) Организира медийни изяви по въпроси, касаещи дейността на сдружението и провежда кампании за подкрепа на бащинството и споделеното родителство;
(7) Създава, развива и поддържа партньорска мрежа с други юридически лица с нестопанска цел, които си поставят цели, близки с и/или допълващи тези на сдружението, за осъществяването на съвместни проекти на национално и международно равнище;
(8) Дейности и средства Съюз на Бащите в България не могат да се използват за политически и религиозни цели;
 
III – ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 10 /1/ Членове Съюз на Бащите в България могат да бъдат дееспособни физически лица на възраст над 18 години или юридически лица , които не са в несъстоятелност.
/2 / Членовете на Съюз на Бащите в България се представляват лично или с упълномощен представител.
/3/ Учредителите на Съюз на Бащите в България са нейни членове по право.
/4/ Почетен член може да бъде дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което има специални заслуги към “Съюз на бащите в България”. Същият не дължи членски внос.
/5/ Почетен председател на сдружението се избира на Общо събрание - пожизнено. Почният председател се избира само и единствено ако преди това e бил почетен член. Същият има слeдните функции:
1. Открива и закрива Общото събрание;
2. Подпомага Председателя и УС в дейноста му;
3. Изпълнява представителни функции при участието на съюза в национални или международни форуми;
4. Участва на събранията на УС, но няма право на глас при взимането на решения;
5. Изпълнява ролята на говорител на сдружението и лице за връзки с обществеността и медиите;
/6/ Лицата под 18 годишна възраст, които споделят идеите и целите и имат желание да участват в изпълнение на задачите на Съюза се организират в младежки секции.
/7/ Младежките секции се ръководят от определен от самите тях редовен член на Съюза, които отговаря за дейността им пред Общото събрание.
Чл. 11 Членовете на Съюз на Бащите в България имат равни права и задължения в рамките на съюза.
Чл. 12 /1/ Нови членове на Съюз на Бащите в България се приемат чрез подаване на писмена молба до УС по образец, като в същата потвърдят, че приемат разпоредбите на настоящия Устав и доброволно предоставят личните си данни.
/2/ За период от две години след регистрацията на Съюз на Бащите в България нови членове се приемат от учредителите с обикновено мнозинство на гласовете. Молбата се подава до Управителния съвет и се разглежда от учредителите в шестмесечен срок от подаването й.
Чл. 13 Членовете на Съюз на Бащите в България имат право:
1. Да избират и да бъдат избирани в органите на управление и контрол на Съюза.
2. Да участвуват в мероприятия, провеждани от Съюза за реализация на нейните проекти и програми.
3. Да получават пълна информация за дейността на Съюза.
4. Да ползват имуществото на Съюза.
5. Да прекратяват членството си в Съюза.
6. Да правят предложения и запитвания от общ интерес пред ръководството на Съюза.
7. Да обжалват решенията на органи на Съюза пред контролния орган, когато правата им по настоящия Устав са нарушени. Обжалването се извършва писмено.
Чл. 14 Членовете на Съюза са длъжни:
1. Да спазват настоящия Устав.
2. Да заплащат редовно членския си внос.
3. Да не компрометират с действия или бездействия целите и задачите на Съюза.
4. Да участват в реализиране на мероприятията, поддържащи и утвърждаващи авторитета на Съюза .
Чл. 15 Членовете Съюз на Бащите в България не могат да използват членството си в
сдружението за цели, противоречащи на обществения морал и етика.
Чл. 16 За неспазване разпоредбите на настоящия Устав и за неизпълнение на взетите решения на Съюза членовете могат да получат следните наказания:
1. Предупреждение за изключване – налага се от УС и подлежи на обжалване пред Общото събрание и контролния орган.
2. Изключване от Съюза се налага от Общото събрание по предложение на УС.
Чл. 17 /1/ Членството в Съюза се прекратява:
1. При прекратяване дейността на сдружението.
2. По писмена молба на члена адресирана до клуба.
3. При неплащане на членски внос в продължение на шест месеца без уважителни причини.
4. При изключване от сдружението.
5. При смърт.
/2/ Прекратяване членството по т. 3 и 4 се извършва от клуба и подлежи на обжалване пред Контролния орган и Общо събрание.
 
 
IV – ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. 18 Организационната структура на Съюз на Бащите в България е изградена от:
1. Клубове;
2. Общо събрание;
3. Управителен съвет;
4. Контролен орган;
5. Почетни членове;
 
V – КЛУБОВЕ

Чл. 19 Клубовете се изграждат на добра воля и териториален принцип във всяко населено място при наличие на поне 5 /пет/ члена. Клубовете подлежат на регистрация в Управителния съвет.
Чл. 20 Ръководен орган на клуба е клубното събрание.
Чл. 21 Клубното събрание решава всички въпроси засягащи дейността на клуба, в това число:
1. Избира клубен съвет в състав: председател, зам.председател и секретар;
2. Избира делегати, които представляват клуба пред УС и Общо събрание;
3. Одобрява отчета за работата на клубния съвет;

VI – ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 22 Общо събрание е върховен орган на “Съюз на Бащите в България “. Състои се от всички членове на сдружението или представени от избрани от тях делегати.
Чл. 23 Делегатите избрани с клубно събрание могат да гласуват от името само на членовете от техния клуб, които са им делигирали подобни права на база протокол от клубното събрание без ограничение в бройката.
Чл. 24 Упълномощен член с нотариално заверено пълномощноможе да представлява до 3-ма други члена.
Чл. 25 Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 26 Допуска се дистанционно участие в Общо събрание чрез технически средства за отдалечена връзка. Същото се смята за коректно при условие, че лицето, разполага с двупосочна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Чл. 27 Редовно Общо събрание се свиква най-малко един път в годината от Управителния съвет и се счита за редовно при присъствие на 50 % /петдесет процента/ плюс 1 /един/ от членовете в това число и представляваните чрез делегат или пълномощно.
Чл. 28 Общо събрание може да се свика и по искане на 1/3 от членовете на сдружението с писмена молба до Управителния съвет, който е длъжен да го свика най-късно до един месец от датата на подаване на молбата. В противен случай Общото събрание се свиква от съда по седалището на сдружението въз основа писмено искане на заинтересованите членове.
Чл. 29 /1/Свикването на Общо събрание се извършва с писмена покана (за членове изрично пожелали това), изпратена до всички клубни съвети на посочен от тях адрес, по E-mail до всички членове на сдружението, които са предоставили такъв и/или се поставя и на видно място на сайта на “Съюза на бащите в България” - (bgfathers.org). Поканата трябва да съдържа: дата, час и място на провеждане на Общо събрание, по чия инициатива се свиква и при какъв дневен ред.
/2/ Поканите за Общо събрание изпратени на пощенския адрес или E-mail предоставяни от членовете в молбата за членство се считат за връчени.
Чл.30 Ако в определения ден и час не се събере необходимия кворум, Общо събрание се отлага с един час и се провежда при същия дневен ред като се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
Чл. 31 Всеки член на Общо събрание има право на един глас.
Чл. 32 /1/ – Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от 50 % плюс 1/един/ от присъстващите.
/2/ С мнозинство от 2/3 от присъстващите се взимат само решения за:
1. Прекратяване на Съюза;
2. Сливане с други организации;
3. Изменение на Устава;
Чл. 33 Общото събрание избира Управителен съвет и Контролен орган за срок от 5 /пет/ години.
Чл. 34 На Общо събрание се изготвя протокол, в който се вписва задължително дневния ред, броя на присъстващите членове, изказвания и взетите решения. Протоколът се води от избран от Общото събрание протоколчик и се подписва от Председателя на Управителния съвет и протоколчика.

VII – КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 35 Общото събрание има следната компетентност:
1. Избира състава и Председателя на Управителния съвет и двама зам.председатели, както и почетни членове;
2. Избира контролния орган;
3. Прави изменения на Устава “Съюз на Бащите в България” ;
4. Изключва членове на Съюза;
5. Взема решения за прекратяване на Съюза или сливане с друга организация;
6. Приема бюджета на Съюза;
7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8. Отменя решения на други органи на Съюза, ако те противоречат на закона или Устава;
9. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;

VIII – УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 36 Управителният съвет се състои от 3 члена, включително Председателя на Управителния съвет и двамата зам.председатели.
Чл. 37 Управителният съвет изготвя програма за дейността на Съюза в съответствие с целите, посочени в настоящия Устав.
Чл. 38 Управителният съвет ръководи дейността на Съюза в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав.
Чл. 39 Управителният съвет определя координатор на Съюза, който организира и подпомага работата на УС, съхранява документацията, извършва проверка на касата и изготвя отчет за финансовата дейност.
Чл. 40 Управителният съвет:
1. Осигурява изпълнение решенията на Общо събрание;
2. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на настоящия Устав;
3. Подготвя и внася на Общо събрание проект за бюджет на Съюза;
4. Подготвя и внася на Общо събрание отчет за дейността на Съюза;
5. Определя реда, организира извършване дейността на Съюза и носи отговорността за това;
6. Определя адреса на сдружението;
7. Взема решения по всички въпроси, касаещи дейността на Съюза, които не са от компетентността на друг орган:
8. Определя размера на членския внос и срока за внасянето му;

Чл. 41 /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Той свиква заседание и при писмено искане на 1/3 от членовете на съвета. Ако той не стори това в тридневен срок от постъпване на искането, заседанието може да се свика от всеки един от членовете на УС.
/2/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъствуват повече от половината от членовете му. Гласуването е лично, упълномощаване не се допуска.
/3/ Решенията се вземат с мнозинство от присъствуващите, освен тези за разпореждане с имуществото и по ликвидация, които се вземат с мнозинство от всички членове.
Чл.42 В случай, когато член на Управителния съвет не може да изпълнява повече функциите си, Управителният съвет продължава да работи с намален състав до свикването на Общо събрание.
Чл. 43 Управителният съвет взема решения по въпроси, които по закон или според устава не спадат в правомощията на друг орган
Чл. 44 Управителният съвет може да вземе решение, по въпроси, които са предложени от негов член без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без възражения или забележки от членовете на Управителния съвет.

IX – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 45 Председателят на Управителния съвет се избира от Общо събрание с мнозинство 50 % плюс 1 /един/ от гласовете.
Чл. 46 По същия ред се избират и двамата зам.председатели, по предложение на
Председателя на Управителния съвет.
Чл. 47 Председателят на Управителния съвет представлява” Съюз на Бащите в България “ в страната и чужбина.
Чл. 48 Председателят на Управителния съвет ръководи и организира пряко дейността на Съюза.
Чл. 49 Председателят на Управителния съвет изгражда структурата и назначава персонала за техническо обслужване на Съюза.
Чл. 50 В отсъствие на Председателя, функциите по чл. 47, 48 и 49 от настоящия Устав, те се изпълняват от упълномощен от него зам.председател.
 
X – КОНТРОЛЕН ОРГАН

Чл. 51 Общо събрание избира не повече от 2 /двама/ от членовете, извън състава на Управителния съвет за контролен орган.
Чл. 52 Контролният орган най-малко веднъж на шест месеца проверява касата и отчета за финансовата дейност на Съюза.
Чл. 53 Контролният орган извършва превантивен контрол по спазване Устава и законосъобразността на действията на УС.
Чл. 54 Когато е сезиран с жалба на член на сдружението, КО постановява решението си в едномесечен срок от постъпване на жалбата.
 
 
XI – СРОКОВЕ

Чл. 55 “Съюз на Бащите в България” се учредява без срок.

XII – ПРИХОДИ

Чл. 56 “Съюз на Бащите в България“ формира средствата и имуществото си от :
1. Членски внос;
2. Индивидуални и колективни дарения и спонсорство;
3. Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на сдружението;
4. Участие в програми и проекти;
5. Консултантски услуги;
Чл. 57 Средствата се изразходват съгласно решенията на Управителния
съвет.
Чл. 58 При прекратяване на Съюза по отношение имуществото й се прилагат разпоредбите на чл. 43 и 44 от ЗЮЛНЦ.
 
 
Настоящият Устав е приет единодушно от учредителите на „Съюз на Бащите в България “ на Учредителното събрание, състояло се на 14.04.2015 г. в гр.София.
 

Инф. страниица категория: 

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.